Aktualna oferta szkoleniowa

Szanowni Państwo,

Centrum Szkolenia Samorządu i Administracji to instytucja bazująca na wieloletnim doświadczeniu osób ją tworzących. Dzięki kompetencjom i zaangażowaniu kadry CSSA możemy zaproponować usługi odpowiadające Państwa oczekiwaniom. Poniżej przedstawiamy ofertą na szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli, pedagogów i specjalistów pracujących  z uczniami w placówkach oświatowych. Mamy nadzieję, że oferowane działania spotkają się z Państwa zainteresowaniem.

Studia podyplomowe

 • Logopedia
 • Oligofrenopedagogika – Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej
 • Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z elementami terapii zajęciowej

Szkolenia dla Rad Pedagogicznych

 • Jak rozwijać twórcze myślenie wśród uczniów ?
 • Konflikty i mediacje w placówce oświatowej
 • Ochrona danych osobowych w Oświacie
 • PDW dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca z uczniem nadpobudliwym ruchowo – ADHD
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Praca z uczniem z dysleksją
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Praca zespołu nad budową IPET w kontekście uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Prawne aspekty zarządzania placówkami oświatowymi
 • Wypalenie zawodowe wśród nauczycieli
 • Zasady konstruowania Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia (KIPU) dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Mobbing w szkole – zjawisko i strategie przeciwdziałania
 • Komunikacja interpersonalna – Jak mówić i słuchać by osiągnąć sukces?
 • Metody eliminowania niepożądanych zachowań wród uczniów
 • Monitorowanie i realizacja podstawy programowej w placówkach oświatowych
 • Agresja w środowisku szkolnym – identyfikacja i przeciwdziałanie
 • Bezpieczeństwo w szkole – planowanie i dokumentowanie pracy
 • Dzieci niesłyszące i słabo słyszące w szkole ogólnodostępnej
 • Dzieci z upośledzeniem intelektualnym w szkole ogólnodostępnej
 • Jak wspierać dziecko przy przejściu z przedszkola do szkoły?
 • Metody rozwiązywania konfliktów w szkole
 • Niebieska karta
 • Obniżenie wieku obowiązku szkolnego – zadania przedszkola
 • Profilaktyka zaburzeń mowy – logopedyczne zabawy w przedszkolu
 • Substancje psychoaktywne w środowisku szkolnym

Szkolenia dokształcające

 • Szkolenie dla opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla dziennego opiekuna
 • Szkolenie uzupełniające, dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Szkolenie dla wolontariusza
 • Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Kursy pedagogiczne

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu

Szkolenia dla samorządów

 • Kontrola zarządcza i zarządzanie ryzykiem w praktyce jednostek finansów publicznych

Szkolenia dla pracowników ośrodków pomocy społecznej

 • Specyfika pracy z bezradnym klientem w pomocy społecznej
 • Specyfika pracy z osobą przewlekle chorą
 • Specyfika pracy z klientem roszczeniowym i agresywnym w pomocy społecznej
 • Specyfika pracy z trudnym klientem pomocy społecznej
 • Wypalenie zawodowe Kadr Pomocy Społecznej
 • Umiejętności interpersonalne w pracy socjalnej
 • Zespoły interdyscyplinarne
 • Coaching
 • Superwizja
 • Kierowanie zespołem pracowników pomocy społecznej
 • Animacja społeczna środowiska lokalnego