Diagnoza i terapia pedagogiczna dzieci

Studia podyplomowe, 3 semestralne. Studia pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia podyplomowe, 3 semestralne. Studia pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

Czas trwania – 3 semestry

Łączna liczba godzin: 360

Studia adresowane są do osób:

  • posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne do pracy nauczycielskiej;

Cel:

Studia dają kwalifikacje do pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w przedszkolach, szkołach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Program studiów oparty jest o ramowy program MENiS z zakresu ,,Terapii pedagogicznej”. Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu terapii pedagogicznej, a także wczesnej diagnozy dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przyswaja wiedzę na temat rozwoju zaburzeń rozwojowych dziecka, a także poznaje możliwości profilaktyki. Dodatkowo uzyskuje praktyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz wyrównawczych dla dzieci mających trudności w nauce szkolnej

<< wstecz