Kierowanie zespołem pracowników pomocy społecznej

Poszerzenie wiedzy Uczestników szkolenia dotyczącej budowania i efektywnej współpracy zespołu w instytucjach pomocy społecznej. Zapoznanie od strony praktycznej ze specyfiką kierowania zespołem. Poznanie działań mających na celu podniesienie efektywności pracy zespołu.

CEL SZKOLENIA

Poszerzenie wiedzy Uczestników szkolenia dotyczącej budowania i efektywnej współpracy zespołu
w instytucjach pomocy społecznej. Zapoznanie od strony praktycznej ze specyfiką kierowania zespołem. Poznanie działań mających na celu podniesienie efektywności pracy zespołu.

Uczestnicy poszerzą wiedzę teoretyczną dotyczącą budowania zespołu i efektywnej współpracy zespołu w instytucjach pomocy społecznej w zakresie:

 1. Funkcji kierowniczych oraz warunków sprzyjających dobremu kierowaniu, cech osobowościowych
  i kompetencji skutecznego lidera, przyczyn niepowodzeń  działań podejmowanych przez kierownika
 2. Stylów kierowania zespołem pracowniczym
 3. Ról w zespole pełnionych przez poszczególnych jego członków wg koncepcji M. Balbina
 4. Podstawowych przyczyn i źródeł konfliktów w zespole
 5. Typów i kanałów komunikacji w zespole
 6. Zasad zarządzanie własnym czasem oraz zasad efektywnego organizowania pracy zespołu
 7. Zasad delegowania zadań oraz ich kontrolowania
 8. Etapów rozwiązywania problemów przez  zespół oraz technik rozwiązywania problemów przez zespół
 9. Głównych teoriach motywowania pracowników, czynnikach motywujących, płacowych
  i pozapłacowych instrumentów nagradzania i motywowania pracowników

Uczestnicy podczas szkolenia zdobędą następujące umiejętności praktyczne związane z efektywnym kierowaniem zespołem:

 1. Określania i tworzenia warunków niezbędnych do skutecznego kierowania zespołem
 2. Prawidłowego identyfikowania konsekwencji stosowanego przez siebie stylu kierowania zespołem pracowniczym
 3. Określania cech i kompetencji pracowników niezbędnych do skutecznego wykonania zadania, podnoszenia skuteczności pracy zespołu poprzez przydzielanie zadań odpowiednio do cech
  i kompetencji pracowników
 4. Identyfikowania przyczyn konfliktu w zespole oraz dobieranie właściwych metod jego rozwiązywania
 5. Tworzenia warunków skutecznej komunikacji w zespole
 6. Efektywnego organizowania pracy własnej i pracy zespołu w tym prowadzenia narad
 7. Tworzenia procedur oraz skutecznego delegowania i kontrolowania delegowanych zadań
 8. Stwarzania warunków do efektywnego rozwiązywania problemów przez zespół pracowniczy
 9. Identyfikowania czynników motywujących pracowników oraz dobierania właściwych instrumentów motywowania i nagradzania
<< wstecz