Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Program kursu przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi

Czas trwania (liczba godzin) – 80 godz.

Kurs adresowany jest do:

  • osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne.

Program kursu przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o uzyskanie prawa nauczania zawodu i chcą zdobyć kwalifikacje pedagogiczne. Kurs jest formą przygotowania pedagogicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, przygotowuje do pracy z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Jego głównym celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii. Podstawową część szkolenia stanowi metodyka nauczania i związana z nią praktyka metodyczna.

Wymagania stawiane słuchaczom kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 roku, słuchacz kursu na instruktora praktycznej nauki zawodu , o których mowa w rozporządzeniu, powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Słuchacz kursunie mający tytułu mistrza w zawodziepowinien posiadać:

  1. świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego  lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
  2. świadectwo dojrzałości liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  3. świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Cel:

Głównym celem jest przygotowanie mistrzów i instruktorów do samodzielnego planowania, organizowania i wykonywania zadań oraz prezentacji problemów dotyczących kształcenia zawodowego w swojej specjalności. W planie nauczania przewidziane są zagadnienia z zakresu pedagogiki i psychologii. Podstawową część szkolenia stanowi metodyka nauczania i związana z nią praktyka metodyczna

<< wstecz