Archiwa

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie pozwoli na poszerzenie wiedzy uczestników dotyczącej zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez uczniów, w tym pozwalającej m.in. na rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych wskazujących na zażywanie przez ucznia substancji psychoaktywnej oraz przeprowadzania interwencji profilaktycznej oraz planowanie i wdrażanie działań skierowanych na zapobieganie eskalacji narkomanii w środowisku szkolnym


Termin nieokreślony

więcej >>

Szkolenie adresowane jest do osób, które posiadają wykształcenie co najmniej średnie oraz 2-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3  ale nie pracowali z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun.

Osoby te zobowiązane są w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć  80-godzinne szkolenie.


Termin nieokreślony

więcej >>

Wypalenie zawodowe lub syndrom wyczerpania jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnymi, o którym coraz częściej mówimy. Zawód nauczyciela znajduje się na liście zawodów, które objęte są wysokim wskaźnikiem stresu. Dodatkowo dochodzą kolejne wymagania związane z coraz bardziej rozbudowaną dokumentacją prowadzoną przez nauczycieli oraz niechęć do współpracy rodziców z nauczycielem.
Jak sobie radzić z wypaleniem a jak ze stresem w codziennej pracy? Tego na szkoleniu dowiedzą się Uczestnicy. Warsztaty pozwolą na poznanie skutecznych technik relaksacyjnych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Organizacja placówki oświatowej w aspekcie obowiązujących i stale zmieniających się przepisów jest zadaniem niezwykle trudnym nie tylko dla samych Dyrektorów ale również dla kadry nauczycielskiej. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z różnymi kategoriami i dziedzinami nowoczesnego zarządzania placówką oświatową związanymi z obowiązującymi i pojawiającymi się regulacjami prawnymi.


Termin nieokreślony

więcej >>

Napisanie dobrego programu dla dziecka nie jest takie proste. Każde nauczanie jest specyficzne, indywidualne i niepowtarzalne. Budowa Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego wymaga czasu i głębokiej analizy potrzeb edukacyjnych ucznia. Nauczyciel powinien poznać dziecko w każdym aspekcie również w ciągłym kontakcie z rodzicami. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak na bazie własnych obserwacji, każdy nauczyciel może skonstruować IPET


Termin nieokreślony

więcej >>

O uczniu zdolnym mówimy w odniesieniu do dzieci, które przejawiają wysokie zdolności intelektualne. Ponadprzeciętne zdolności takiego ucznia stawiają przed nauczycielem wyzwanie. Czy nauczyciel powinien opierać się na samej obserwacji czy jednak powinien zastosować rozwiązania, które doprecyzują obszary zdolności dziecka? Jak ważny jest dobór form nauczania dla takich uczniów i jak rozwijać zdolności dziecka?
Termin nieokreślony

więcej >>

Dysleksja staje się coraz poważniejszym zjawiskiem, z którym zmaga się każdy nauczyciel. Występujące u uczniów trudności w czytaniu i pisaniu powinny być rozpoznane jak najwcześniej – wtedy tylko podjęte możliwie szybko działania korygujące, dają pozytywne rezultaty przez cały okres nauki dziecka. Nowoczesne technologie oraz indywidualizacja nauczania wspomagają wyrównywanie trudności edukacyjnych, na jakie napotyka uczeń dyslektyczny. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z rodzajami efektywnych metod pracy z uczniem z dysleksją.


Termin nieokreślony

więcej >>

Praktycznie każdy nauczyciel w swojej karierze spotkał się z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Na szkoleniu Uczestnicy dowiedzą się jak wychwycić specjalne potrzeby edukacyjne ucznia i jak dopasować zakres zadań aby rozwijały zdolności dziecka. Dodatkowo szereg informacji jak stworzyć warunki do rozwijania umiejętności i zdolności ucznia także w pracy z jego rodzicami.


Termin nieokreślony

więcej >>

Istotą pracy z dzieckiem z ADHD jest wiedza na temat samej choroby oraz przekonanie o korzyściach oddziaływań terapeutycznych wobec takiego ucznia. Nauczyciele pracujący z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo wiedzą jak ciężka jest to praca i ile wymaga cierpliwości. Uczestnicy szkolenia poznają przykładowe scenariusze pracy z dziećmi z ADHD w klasie ale także w domu, do wykorzystania podczas rozmów z rodzicami.
Termin nieokreślony

więcej >>

Stworzenie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia jest podstawą do zbudowania Planu Działań Wspierających. Przykłady PDW zaprezentowane na szkoleniu będą przydatne przy konstruowaniu takiego dokumentu dla konkretnego ucznia. Uczestnicy otrzymają również praktyczne wzory Planów Działań Wspierających dla uczniów o wybranych, specyficznych potrzebach edukacyjnych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Nowelizacja ustawy z 2011 i z 2014 roku wprowadziła wiele zmian w przepisach o ochronie danych osobowych zarówno dla Administratorów danych w Oświacie jak i w kompetencjach GIODO.
Jak przetwarzać i obsługiwać dane aby było to zgodne z aktualnym stanem prawnym. Kiedy potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych – to wszystko na szkoleniu z praktycznych aspektów stosowania Ustawy o ochronie danych osobowych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Coraz częściej Dyrektorzy placówek oświatowych aby rozwiązać konflikty sięgają po mediacje. Aktywna rozmowa i elementy mediacji pozwalają szukać alternatywnych dróg rozwiązywania konfliktów powstałych na terenie szkoły, gimnazjum czy w przedszkolu, pomiędzy samymi pracownikami placówek oświatowych jak i nauczycielami a rodzicami i dziećmi. Problem polega na odpowiednim doborze technik mediacyjnych aby osiągnęły one zamierzony skutek. Uczestnicy poznają możliwości i korzyści wynikających ze stosowania mediacji w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Rozwijanie twórczego myślenia wśród uczniów w ostatnich latach wzbudza ogromne zainteresowanie. Dużą rolę w kreowaniu twórczego myślenia przypisuje się szkole i nauczycielom. Twórczy nauczyciel to osoba, która nie boi się innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych, a dodatkowo jest trafnym obserwatorem. Szkolenie pokaże Uczestnikom jak wzbogacić tradycyjne metody nauczania i jak kształcić jednostkę twórczą. Rozwiąże problem jakim są pojawiające się w toku nauki bariery w nauczaniu.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Uczestnicy szkolenia nabędą podstawową wiedzę o etapach rozwoju mowy u dzieci oraz możliwych źródeł występowania problemów. Dowiedzą się o prawidłowych sposobach zapobiegania zaburzeniom mowy, wynikających m.in. z błędów ze strony rodziców. Szkolenie pogłębi również wiedzę z zakresu profilaktyki i logopedii.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli wychowania przedszkolnego i dyrekcji z zadaniami wynikającymi ze zmienionych założeń dotyczących obniżenia progu wiekowego dzieci rozpoczynających naukę w szkole podstawowej. Uczestnicy zapoznają się z obowiązkami nauczyciela nauczania przedszkolnego, korzyściami płynącymi z wcześniejszego rozpoczęcia edukacji.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi regulującymi problem przemocy w rodzinie a także możliwości szkoły w zakresie interwencji. W czasie szkolenia omówione zostaną wszystkie formularze Niebieskiej Karty, procedury sprawnej interwencji i pomocy rodzinie, w której występuje przemoc. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wsparcia i pracy z uczniem dotkniętym przemocą.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe źródła i przyczyny występowania konfliktów w środowisku szkolnym; rolę mediacji i negocjacji w rozwiązywaniu trudnych i konfliktowych sytuacji; rolę komunikacji w procesie rozwiązywania sytuacji konfliktowych. Uczestnicy poznają ćwiczenia integracyjne, które będą mogli zastosować szkole.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie dotyczy znaczenia właściwiej realizacji celów wychowania przedszkolnego decydujących o osiągnięciu dojrzałości szkolnej przez dziecko. Uczestnicy poznają sposoby oceny gotowości dziecka do kolejnego etapu edukacyjnego, metody zmniejszania obaw dziecka związanych ze zmianą otoczenia oraz znaczenie właściwej współpracy z rodzicami w przygotowaniu dziecka do nauczania wczesnoszkolnego.


Termin nieokreślony

więcej >>

Szkolenie skierowane jest do osób pracujących z dziećmi i młodzieżą szkolną, którym zgodnie z przepisami prawa powinni zapewnić należyte bezpieczeństwo w szkole. Podczas szkolenia zostaną omówione podstawowe obowiązki i prawa nauczycieli wynikające z przepisów oświatowych, prawa pacy i prawa karnego a także metody identyfikacji i reagowania na przejawy łamania prawa przez uczniów.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zgodne z  kierunkami realizacji polityki oświatowej na rok szkolny 2014/2015

Szkolenie skierowane jest osób pracujących z dziećmi i młodzieżą przejawiającą zachowania agresywne. Podczas szkolenia zostaną omówione mechanizmy powstawania i rozwoju zachowań agresywnych, metody ich zapobiegania oraz sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem. Zostaną także wskazane metody identyfikacji ofiar przemocy oraz omówione sposoby udzielania im pomocy


Termin nieokreślony

więcej >>

W ramach szkolenia Uczestnicy poznają przepisy prawa dotyczące realizacji podstawy programowej, pojęcie monitorowania, podstawy programowej, programu nauczania, kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. A także nauczą się jak organizować i realizować wewnętrzne monitorowanie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych przedmiotów i edukacji z uwzględnieniem specyfiki placówki.


Termin nieokreślony

więcej >>

Celem szkolenia jest nabycie przez osoby, których zakres obowiązków obejmuje prowadzenie treningów umiejętności społecznych, wiedzy i umiejętności w zakresie specjalistycznej pracy terapeutycznej, rozwijającej samodzielność oraz wzmacniającej integrację podopiecznych pomocy społecznej ze środowiskiem, w tym umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, kształtowanie nawyków celowej aktywności, prowadzenie treningu zachowań społecznych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Wypalenie zawodowe lub syndrom wyczerpania jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnymi . Zawód pracownika socjalnego znajduje się na liście zawodów, które objęte są wysokim wskaźnikiem stresu, a tym samym – narażonych na wypalenie zawodowe.

Jak sobie radzić z wypaleniem a jak ze stresem w codziennej pracy? Tego dowiedzą się Uczestnicy  na szkoleniu. Warsztaty pozwolą na poznanie skutecznych technik relaksacyjnych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Presja otoczenia, coraz częstsze reportaże w mediach ukazujące nieudolną pracę kadry pomocy społecznej, rosnące wymagania, kontakt z osobami o postawach roszczeniowych sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Trudności dostarczają również ciągłe zmiany przepisów oraz stos dokumentów do wypełnienia. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz zarządzania już powstającym konfliktem ułatwia zachowanie pracy, zdrowia psychicznego i dobrego samopoczucia. Na szkoleniu zostaną również poruszone kwestie wypalenia zawodowego jako zjawiska występującego w zawodzie pracownika pomocy społecznej.


Termin nieokreślony

więcej >>

Wśród klientów pomocy społecznej są osoby, które na co dzień są niemiłe, agresywne oraz roszczeniowe. Wydaje się, że głównym celem w ich życiu jest uprzykrzanie pracy pracownikom pomocy społecznej. Presja otoczenia, rosnące wymagania, kontakt z osobami o roszczeniowych postawach sprawia, że praca w pomocy społecznej staje się coraz bardziej stresująca. Znajomość metod i sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz konfliktami w pracy zawodowej pomaga utrzymać pracę, zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie. Szkolenie prezentuje metody i zasady zarządzania konfliktem z klientem związanym z pracą w pomocy społecznej.


Termin nieokreślony

więcej >>

Praca opiekunów osób chorych wymaga dużej dozy cierpliwości i czasu. Dobry opiekun potrafi pomóc osobie chorej ale również powinien odznaczać się specyficznymi umiejętnościami interpersonalnymi. Często nie zdajemy sobie sprawy jak mocna więź wytwarza się pomiędzy pracownikiem socjalnym a podopiecznym. Szkolenie pokazuje metody budowania trwałych więzi i relacji z osobami chorymi tak aby zechciały sobie pomóc. Tematyka szkolenia porusza również ważne zagadnienie wypalenia zawodowego towarzyszącego osobom wspomagającym klientów przewlekle chorych.


Termin nieokreślony

więcej >>

Każdy specjalista pomocy społecznej pracujący z drugą osobą (klientem, podopiecznym) doświadczył w swojej pracy  trudnych momentów. Jednym z wielu problemów w pracy z klientami jest ich ogólna bezradność i brak wiary we własne siły. Oczekiwania społeczne wobec kadry pomocy społecznej w takim przypadku są ogromne, dotyczą skutecznego usamodzielnienia i podjęcia aktywności zawodowej przez taką osobę.

Szkolenie prezentuje metody pracy z osobami bezradnymi  i uczy umiejętności budowania długotrwałych relacji z klientem jako podstawą do osiągnięcia sukcesu


Termin nieokreślony

więcej >>

Superwizja jest procesem uczenia się, ciągłego rozwoju zawodowego, w którym wzbogacamy własne umiejętności. To z kolei zapewnia bezpieczną pracę z klientami pomocy społecznej, zwiększa efektywność podejmowanych działań. Zgodnie ze współczesnymi badaniami celem superwizji jest dobro klientów, jakich pracownik służb społecznych ma pod opieką.


Termin nieokreślony

więcej >>

Zmieniona podstawa programowa wychowania przedszkolnego wprowadza obowiązkowe, bezpłatne lekcje języka obcego dla przedszkolaków (Rozporządzenie z dnia 30 maja 2014 r., Dz. U. z dn. 18.06.2014 poz. 803). Pierwsze zmiany wejdą w życie już 1 września 2015 r. i obejmą wszystkich pięciolatków. Do roku szkolnego 2017/2018 stopniowo obowiązkiem nauki języka obcego objęte zostaną już wszystkie przedszkolaki.

Nauczyciele będą mieli czas do 31 sierpnia 2020 roku na zdobycie niezbędnych kwalifikacji pozwalających im na nauczanie języków obcych w przedszkolach.

 

Proponujemy Państwo udział w 3-semestralnych studiach podyplomowych prowadzonych pod patronatem Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim


Termin nieokreślony

więcej >>

Z dniem 1 stycznia 2010 r. ustawa o finansach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 157, poz. 1240) wprowadziła w sektorze finansów publicznych pojęcie kontroli zarządczej.Każdy kierownik/dyrektor jednostki powinien zapewnić prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej. Ponadto w proces wdrażania systemu kontroli zarządczej zaangażowani są inni pracownicy, w tym: główni księgowi, audytorzy wewnętrzni, kontrolerzy oraz pozostały personel odpowiedzialny za gospodarkę finansową i procedury kontrolne w danej instytucji (urzędy miast, gmin i powiatów, powiatowe urzędy pracy, powiatowe centra pomocy rodzinie, państwowa straż pożarna , domy opieki społecznej itp.).

 

Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja zadań w zakresie kontroli zarządczej i audytu objęta jest odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.Ważne zatem, aby ten obowiązek był realizowany prawidłowo, przez profesjonalnie przygotowanych pracowników.

 

Szkolenie przekaże w prostej i zwięzłej formie teoretyczne i praktyczne wskazówki, pozwalające na uniknięcie błędów w procesie wdrażania i prowadzenia systemu kontroli zarządczej.


Termin nieokreślony

więcej >>

Celem szkolenia jest podniesienie wiedzy i kwalifikacji pracowników jednostek pomocy i integracji społecznej z zakresu animacji społecznej środowiska lokalnego. Uczestnicy rozwiną i poszerzą wiedzę na temat istoty i zasad animacji społecznej w środowisku lokalnym, roli i zadań animatorów oraz ich kwalifikacji i umiejętności potrzebnych w różnorodnych sposobach aktywizacji środowiska lokalnego.


Termin nieokreślony

więcej >>