Zespoły interdyscyplinarne

Celem szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego zespołu – tworzenie prawidłowej dokumentacji, zbudowanie postawy współpracy, wymiany doświadczeń i poprawy komunikacji w zespole.

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek:

  • opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
  • prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
    w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.

 

Program naszych szkoleń realizuje wszystkie wytyczne wynikające z ustawy.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest stworzenie sprawnie działającego zespołu – tworzenie prawidłowej dokumentacji, zbudowanie postawy współpracy, wymiany doświadczeń i poprawy komunikacji w zespole.

 

Formy pracy:

Tworzenie dokumentacji, analiza przypadków (case study), ćwiczenia grupowe, gry szkoleniowe – symulacje rozmów w oparciu o przygotowane przez trenera scenariusze, dyskusja i wymiana doświadczeń, techniki utrwalające.

<< wstecz